Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Πρόσκληση ΓΑΒ-PALO-2


Το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας (ΓΑΒ LAB) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υλοποιεί το έργο «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» (Κ.Α. 0341), με ακρωνύμιο «PaloAnalytics», που χρηματοδοτείται από τη δράση εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 23/29.05.2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 62ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα για την υλοποίηση των ακολούθων τμημάτων του έργου:


ΘέσηΑντικείμενοΑμοιβή
ΓΑΒ-PALO-004 Ανάλυση και σχεδίαση αρχιτεκτονικής κατανεμημένου συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και διαμοιρασμού δεδομένων από το web και τα social media με δυνατότητες ιδεατοποίησης και κλιμάκωσης σε ροές δεδομένων μεγάλης κλίμακας. €5.000,00
ΓΑΒ-PALO-005 Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος, καταγραφή περιπτώσεων χρήσης και KPIs €5.000,00
ΓΑΒ-PALO-006Εγκατάσταση λογισμικού πλατφόρμας PaloAnalytics. Καθορισμός πλάνου ανάπτυξης και εγκατάστασης, μετάπτωσης και δοκιμών.€10.000,00


Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 27/06/2018, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, σε κλειστό φάκελο, την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Σχετικά αρχεία: