Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Πρόσκληση ΓΑΒ-PALO-1


Το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας (ΓΑΒ LAB) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προετοιμάζεται για την υλοποίηση του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» (Κ.Α. 0341), με ακρωνύμιο «PaloAnalytics», που αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τη δράση εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 13/02.05.2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 61ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα για την υλοποίηση των ακολούθων τμημάτων του έργου:


ΘέσηΑντικείμενοΑμοιβή
ΓΑΒ-PALO-001 Ανάπτυξη συστήματος λήψης πληροφοριών από social media με αποθήκευση της πληροφορίας με χρήση υβριδικού σχήματος αποθήκευσης και εφαρμογή αλγορίθμων στα εξαγόμενα δεδομένα για εύρεση trending topics και συνδυαστική ανάλυση. €16.000,00
ΓΑΒ-PALO-002 Διαμόρφωση αναφορών, τεχνικών κειμένων και παραδοτέων €1.500,00
ΓΑΒ-PALO-003 Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης του έργου. Περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε συναντήσεις και εκδηλώσεις και η παρακολούθηση της αλληλογραφίας του έργου. Χωρίς αμοιβή


Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 25/05/2018, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, σε κλειστό φάκελο, την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Σχετικά αρχεία: