Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Πρόσκληση ΓΑΒ-PALO-7


Το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας (ΓΑΒ LAB) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υλοποιεί το έργο «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» (Κ.Α. 0341), με ακρωνύμιο «PaloAnalytics», που χρηματοδοτείται από τη δράση εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 13/10.03.2020 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 105ης Συνεδρίασης, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, για την υλοποίηση των ακολούθων τμημάτων του έργου:


ΘέσηΑντικείμενοΑμοιβή
ΓΑΒ-PALO-015Ολοκλήρωση συστημάτων έργου που περιλαμβάνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομής κατανεμημένης ομάδας υπολογιστών.€16.575,00
ΓΑΒ-PALO-016Σχεδιασμός και υλοποίηση προηγμένων υπηρεσιών ανίχνευσης/ιχνηλάτησης από κοινωνικά δίκτυα και ιστότοπους σε γλώσσα Java και περιβάλλον AWS€14.000,00
ΓΑΒ-PALO-017ΑΣχεδιασμός και υλοποίηση προηγμένων υπηρεσιών ανίχνευσης/ιχνηλάτησης από κοινωνικά δίκτυα και ιστότοπους σε γλώσσα Java και περιβάλλον Kubernetes/docker.€6.000,00


Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 03/04/2020, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Σχετικά αρχεία: