Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Πρόσκληση ΓΑΒ-PALO-5


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/27.08.2019 Aπόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 81ης Συνεδρίασης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας (ΓΑΒ LAB) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ανακοινώνει στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον», με ακρωνύμιο «PaloAnalytics», που χρηματοδοτείται από τη δράση εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα για την υλοποίηση των ακολούθων τμημάτων του έργου:


ΘέσηΑντικείμενοΑμοιβή
ΓΑΒ-PALO-011Σχεδιασμός και υλοποίηση προηγμένων υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα, ανάπτυξη μηχανισμών μετάφρασης κειμένων, μηχανισμών ανάλυσης πολυμεσικών δεδομένων και ανίχνευση λογοτύπων και ενσωμάτωσή τους στις υπηρεσίες, ανάπτυξη της πλατφόρμας αναλυτικής επεξεργασίας δεδομένων, ολοκλήρωση πλατφόρμας, έλεγχος, δοκιμές, αξιολόγηση.€30.000,00
ΓΑΒ-PALO-012Σχεδίαση και ανάπτυξη μηχανισμών εξαγωγής/σύνθεσης περιλήψεων, σχεδίαση και ανάπτυξη μηχανισμών συσταδοποίησης κειμένων και συσχέτισης συστάδων, διαχείριση μεγάλων δεδομένων κειμένων€10.000,00
ΓΑΒ-PALO-013Ανάπτυξη μηχανισμών εξαγωγής πληροφορίας από τα πρωτογενή δεδομένα, υλοποίηση προηγμένων υπηρεσιών εξαγωγής επιχειρηματικής γνώσης, ολοκλήρωση πλατφορμών/υπηρεσιών, έλεγχος, δοκιμές, αξιολόγηση.€9.000,00


Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 09/10/2019, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Σχετικά αρχεία: