Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Ανταποδοτική υποτροφία


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο την ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας».


Η ανάθεση που περιγράφεται στο παρόν έχει τη μορφή ανταποδοτικής υποτροφίας, όπως περιγράφεται στο σχετικό εδάφιο του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) μηνών και συνολική αμοιβή 5.000,00 ευρώ.


Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 09/07/2019, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Σχετικά αρχεία: