Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Πρόσκληση ΓΑΒ-PALO-3


Το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας (ΓΑΒ LAB) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υλοποιεί το έργο «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» (Κ.Α. 0341), με ακρωνύμιο «PaloAnalytics», που χρηματοδοτείται από τη δράση εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/09.10.2018 Απόφαση της 68ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης , ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο για την υλοποίηση του ακόλουθου τμήματος του έργου:


ΘέσηΑντικείμενοΑμοιβή
ΓΑΒ-PALO-007 Δοκιμές συστήματος και υποσυστημάτων (πακέτα εργασίας 2,3,4 και 5). €1.500,00


Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τη 01/11/2018, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, σε κλειστό φάκελο, την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Σχετικά αρχεία: